Marianne Diederiks
     Wogmeer 48
     1711 SR Hensbroek
     Telefoon: 0229 561 556
     Mobiel: 06 519 225 06
     E-Mail: info@derivier.nl

     

   De Rivier heeft een registratie bij:

 

ALGEMENE VOORWAARDEN    

Algemene Voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Rivier, centrum voor Intuïtieve Ontwikkeling, verder te noemen de Rivier, gedane aanbiedingen en door haar gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen van diensten met betrekking tot cursussen en trainingen, opleidingen, workshops en anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden ook alle gezamenlijk aan te duiden als ”trainingen”.

2. Deze algemene voorwaarden gelden steeds in samenhang met de voor verschillende trainingen van toepassing zijnde bijzondere bepalingen welke op de daarvoor bestemde aanmeldingsformulieren zijn vermeld of anderszins als toepasselijk aan de deelnemers van de trainingen, verder in deze algemene voorwaarden te noemen de”cursist”door de Rivier zijn kenbaar gemaakt.

3. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en / of overeenkomsten tussen de Rivier en de cursist, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door de directie van de Rivier schriftelijk aan de cursist zijn bevestigd.

4. Aanbiedingen van de Rivier, waar ook gedaan, opgegeven prijzen daaronder begrepen, zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en programma en rooster aanpassingen. Het doorgang vinden van trainingen is er steeds afhankelijk van of zich daarvoor voldoende cursisten hebben aangemeld, zulks altijd naar inzicht en beoordeling van de Rivier. Uiterlijk een week voor de geplande aanvangsdatum van de training ontvangt de cursist bericht van de Rivier over al dan niet doorgang vinden van die training.

5. Aanmeldingen voor door de Rivier aangeboden trainingen dienen twee weken voor de geplande aanvangsdatum van die trainingen in bezit van de Rivier te zijn. Eerder gedane aanmeldingen voor trainingen kunnen door de cursist tot twee weken voor de geplande aanvangsdatum worden teruggetrokken zonder dat in verband daarmee enig bedrag aan de Rivier verschuldigd zal worden. Na inschrijving heeft de cursist, conform de wet, 14 dagen bedenktijd. Uiteraard worden betaalde gelden binnen die termijn van 14 dagen teruggestort.

6. Wanneer de cursist de aanmelding voor de cursus schriftelijk terugtrekt na de wettelijke bedenktijd van 14 dagen en voor de termijn van 2 weken voor de geplande aanvangsdatum van die cursus, dan zal de cursist aan de Rivier een bedrag ad € 25 wegens administratie- en annuleringskosten verschuldigd zijn.

7. Wanneer de cursist zijn aanmelding voor de training schriftelijk terugtrekt binnen twee weken voor de geplande aanvangsdatum van die training, dan zal de cursist aan de Rivier een bedrag van vijftig procent van het voor die training verschuldigde cursusbedrag en inschrijfgeld dienen te vergoeden. Wanneer de cursist de training wil afbreken nadat de training van start is gegaan, dan is de cursist het volledige cursusgeld aan de Rivier verschuldigd. De in deze alinea bedoelde bedragen zullen ineens opeisbaar zijn en komen niet in aanmerking voor termijnbetaling als bedoeld in art. 10 van deze voorwaarden.

8. De door de Rivier aangeboden trainingen hebben in belangrijke mate te maken met ontplooiingsprocessen zodat je op je werk en in je privé-leven beter kunt functioneren. Toelating tot de trainingen geschiedt in volgorde van aanmelding, maar de Rivier is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele cursisten als cursusgroepen, steeds gerechtigd aangemelde cursisten niet(verder) tot groepen toe te laten. Alle informatie door de klanten aan medewerkers van de Rivier verstrekt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten. Geheimhouding van deze informatie is gegarandeerd.

9. De cursist dient de verschuldigde cursusgelden steeds op tijd aan de Rivier te voldoen overeenkomstig het daaromtrent voor onderscheiden trainingen op het aanmeldingsformulier voor die trainingen bepaalde.

10. Indien de cursist gebruik maakt van aangeboden mogelijkheden tot betaling van verschuldigde cursusgelden in termijnen, dan dienen die termijnen steeds op tijd aan de Rivier te worden voldaan. Indien de cursist in gebreke blijft met tijdige betaling van (een van) zodanige termijnen, dan is cursist in gebreke en zal het restant van het verschuldigde cursusgeld ineens opeisbaar zijn. Alleen voor de Reading Opleiding is er een opzegtermijn van 3 maanden indien deze door omstandigheden van buitenaf veroorzaakt zijn. Dit gaat altijd in overleg met de directie.

11. Indien de cursist niet tijdig betaald zal hij / zij geacht worden in verzuim te zijn, zonder dat een aanmaning vereist is en wordt aan de Rivier over de verschuldigde bedragen een rente ad 1% per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd vanaf het moment van opeisbaarheid tot de dag der algehele voldoening.

12. Indien de Rivier door wanbetaling van de cursist is haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cursist komen en door de Rivier op deze kunnen worden verhaald.

13 De directie sluit alle vormen van aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fysiek als ook materieel) opgedaan voor, tijdens, na en ten gevolge van de gevolgde cursus, opleiding en/of workshop.

14. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de Rivier is het Nederlands recht van toepassing.

15. Deze voorwaarden staan op de website van de Rivier, www.derivier.nl en een exemplaar zal aan elke nieuwe cursist worden uitgereikt.

16. De Rivier gebruikt je adresgegevens, als je daar toestemming voor geeft door dit formulier te tekenen. Alleen tijdens je opleiding om op adreslijsten van je groep te gebruiken om je te kunnen bereiken en om nieuwsbrieven te sturen. We slaan je gegevens op in een beveiligde computer.
Te allen tijde kan een verzoek ingediend worden om gegevens te verwijderen.

180525

DE RIVIER - WOGMEER 48 - 1711 SR HENSBROEK
TEL: 0229 561 556 - GSM: 06 519 22 506 -
INFO@DERIVIER.NL
BANK Triodos IBAN: NL25 TRIO 0198 5593 64 BIC: TRIONL 2U - K.V.K. 37154029

 
© U-Art